Pedagogiem szkolnym jest Pani mgr Katarzyna Siedlecka.
Godziny zajęć:

Wtorek – 8:00 – 10:00

Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w  tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień dzieci oraz  przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci.

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych  w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne  i pełne uczestnictwo dziecka w życiu  przedszkola.

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych  potrzeb.

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki  problemów dzieci.

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz  inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym  i poza przedszkolnym dzieci.

6.. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7. Pomoc rodzicom  i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci.

8. Wspieranie nauczycieli  grup przedszkolnych i innych specjalistów w przedszkolu.