ODPŁATNOŚĆ
za miesiąc luty 2020 r. 
według numerów identyfikacyjnych dzieci.

Wpłat należy dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, 
na rachunek bankowy nr:

37 1020 2124 0000 8102 0214 7973