6.30 – 8.15 
Schodzenie się dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolny; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.
8.15 – 8.50 
Śniadanie. Czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

8.50 – 11.30 
Aktywność zbiorowa i indywidualna inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w różnych sferach rozwojowych. Zabawy i gry ruchowe, rozwijające procesy poznawcze, zajęcia ekologiczno-przyrodnicze, artystyczne, spacery, wycieczki, uroczystości. Wielozmysłowe poznawanie „świata”. Projektowanie działań, doświadczanie i poszukiwanie rozwiązań problemów. Praca indywidualna: kompensacyjno-terapeutyczna.
 
11.30 – 12.00 
Obiad. Czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

12.30 – 14.00 
Grupa I – odpoczynek poobiedni.
Grupa II i III – Relaksacja, wizualizacja, czytanie literatury dziecięcej. Propozycje zadań otwartych sprzyjających twórczej aktywności ruchowej i artystycznej dzieci: sportowej, plastycznej, muzycznej, werbalnej. Praca terapeutyczno-kompensacyjna   z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi zdolnymi. Kontynuowanie rozpoczętych wcześniej zadań  – zgodnie z potrzebami i indywidualnym tempem pracy dziecka. Obserwacja (diagnozowanie) zachowań i  działań dzieci.

14.00 – 14.30 
Podwieczorek. Czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu posiłku. 

14.30 – 16.30
Samodzielne planowane i organizowane przez dzieci zabawy dowolne:  zespołowe i indywidualne. Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw dzieci; praca indywidualna: kompensacyjno-terapeutyczna; pobyt na świeżym powietrzu; prace porządkowe. 
Rozchodzenie się dzieci.

Ponadto: 
Zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem przyjętym na dany rok szkolny.