TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna, zwana również zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka. Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych.
Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. Wpływa za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.

Zajęcia terapii pedagogicznej w naszym przedszkolu prowadzi
mgr Aleksandra Szumiata

Zajęcia odbywają się:

poniedziałek – 12:00 – 14:00
wtorek – 8:00 – 9:00
środa – 8:00 – 9:00

Terapią pedagogiczną mogą być objęte dzieci, które wykazują:
– zaburzenia percepcji wzrokowej,
– zaburzenia percepcji słuchowej,
– opóźnienia i zakłócenia rozwoju ruchowego, w tym procesu lateralizacji,
– zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych,
– zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– zaburzenia manualno-grafomotoryczne,
– specyficzne trudności matematyczne w tym zaburzenia w orientacji przestrzennej,
– specyficzne trudności w przygotowaniu do czytania i pisania.

Metody stosowane w trakcie terapii wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka:

  • elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
  • elementy Kinezjologii Edukacyjnej G. Dennisona
  • muzykoterapia
  • bajkoterapia
  • wybrane techniki relaksacyjne
  • ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz
  • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • elementy Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
  • elementy metody Pedagogiki Zabawy

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie,
musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.
Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania”
 (Janusz Korczak)

Problemy dzieci z zaburzoną lateralizacją

Jak należy trzymac ołowek

Czy twoje dziecko prawidłowo trzyma ołówek

Sprawność rąk przedszkolaka warunkiem powodzenia w nauce pisania