Pedagogiem specjalnym w naszym przedszkolu jest Pani

mgr Agata Woźniakiewicz

Pedagog specjalny – prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, które dostosowuje do indywidualnych możliwości i predyspozycji dzieci.

Zajęcia są związane ze stymulacją ogólnorozwojową, rozwoju poznawczego, mowy, myślenia, percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, rozwijaniem sprawności manualnej, a także wspomaganiem rozwoju emocjonalno – społecznego.

Pozostałe zadania pedagoga specjalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Lwówku Śląskim:

– współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup,

– wspieranie nauczycieli, wychowawców,

– współpraca z zespołami w zakresie opracowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

– udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr1, ich rodzicom i nauczycielom,

– współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami  m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Godziny zajęć:

Wtorek: 11:00 – 13:00

Środa: 9:00 – 11:00

Czwartek: 12:00 – 14:00