Publiczne Przedszkole Nr 1
w Lwówku Śląskim

Misja przedszkola

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. 
Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju  na miarę  jego możliwości. 
Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. 
Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób  oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Nasze hasło to: „Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać 
              i w której powinniśmy pisać” (Peter Rosegger)

Wizja Przedszkola 
* Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
* Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości, czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe oraz wiedzą jak ważne są dla dorosłych. Przygotowujemy je do wyrażania emocji, do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami.
* Zapewniamy dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspierania ich działań twórczych. Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.
* Pełnimy rolę wspierającą i integrującą działania rodziny. Angażujemy rodziców do działania na rzecz przedszkola. 

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lwówku Śląskim zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów Rada Pedagogiczna rozwiązuje problemy dotyczące: wychowania, edukacji, etyki zawodowej, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania. 
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej i twórczej  zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU 
I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. 
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 • Metody czynne:
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.
 • Metody oglądowe:
 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki – dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 • Metody słowne:
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • twórcze metody aktywności ruchowej: C. Orffa, R. Labana,
 • metody „Klanzy”
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki
 • techniki twórczego myślenia
 • elementy kinezjologii edukacyjnej E. Dennisona
 • metoda G. Domana

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, Biesiada z Babcią i Dziadkiem, Święto Pasowania na Przedszkolaka, Festyn Rodzinny, Pożegnanie Absolwentów, zajęcia otwarte i  warsztatowe, a także udział rodziców w konkursach tematycznych: Ziemniaczany Stwór i Moja Walentynka i prezentacji wierszy polskich poetów. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w różnych akcjach Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” czy selektywna zbiórka odpadów oraz akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci i bezdomnych zwierząt.

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka ma swój kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Święto Pieczonego Ziemniaka,
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Pasowanie na Przedszkolaka,
 • Andrzejki,
 • Spotkanie z Mikołajem,
 • Wigilia  – przy wspólnym stole,
 • Bal karnawałowy,
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Moja Walentynka,
 • Prezentacja wierszy polskich poetów,
 • Marzanna – powitanie wiosny,
 • Światowy Dzień Ziemi,
 • Między przedszkolna Olimpiada Sportowa
 • Festyn  Rodzinny,
 • Pożegnanie absolwentów.

Przedszkole promuje swoją odrębność poprzez stronę internetową, logo, flagę i ubiór podczas Między przedszkolnej Olimpiady Sportowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Publicznego Przedszkola Nr 1:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.