ODPŁATNOŚĆ
za miesiąc październik 2022 r. 
według numerów identyfikacyjnych dzieci.

Wpłat należy dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, 
na rachunek bankowy nr:

67 1020 2124 0000 8202 0141 1057