Ogłoszenia

USTALENIA PODJĘTE PODCZAS ZEBRANIA RODZICÓW
W DNIU 5 WRZEŚNIA 2019 ROKU

I. Opłata za korzystanie z usług przedszkola, w tym za wyżywianie, wyliczana jest za dany miesiąc z dołu, na podstawie rzeczywistej liczby dni obecności dziecka w przedszkolu. Naliczaniem opłat zajmuje się intendent przedszkola. Rodzice mają obowiązek uiszczenia opłaty do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (czyli do 10-tego października opłata za wrzesień itd.), przelewając DOKŁADNĄ KWOTĘ należności, określoną w naliczeniu zobowiązania jako „wpłata do banku”, na rachunek bankowy:

27 1020 2124 0000 8002 0141 1099

Ponadto w tytule wpłaty należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko dziecka;
 • jego numer identyfikacyjny;
 • numeru grupy do której uczęszcza.

UWAGA:
Wyklucza się łączenie składek jednorazowych (np. darowizny itp.) z comiesięczną należnością wnoszoną przez rodziców na konto bankowe przedszkola!!!

II. Podjęto decyzję o finansowej formie wsparcia działalności przedszkola i Rady Rodziców poprzez przekazanie darowizny (składka jednorazowa) od rodziców. Wpłaty przyjmowane będą w administracji przedszkola do 31.10.2019 roku lub w innym terminie wskazanym przez rodzica/opiekuna prawnego.
III. Rodzice podjęli decyzję o ubezpieczeniu grupowym dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), w roku szkolnym 2019/2020. Jako ubezpieczyciela wybrano firmę Compensa TU SA:

 • suma ubezpieczenia – 17,000 zł
 • kwota składki jednorazowej – 26,00 zł
 • składki przyjmuje administracja przedszkola do 25.09.2019 r. w godzinach 7:30-15:00

Zakres ubezpieczenia:
Zakres podstawowy:

 1. Śmierć w skutek NNW – 17 000 zł.
 2. Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci w skutek NW w środku lokomocji lub aktów terroru – 8 500 zł.
 3. Trwały uszczerbek na zdrowiu w skutek NW – 13 000 zł.
 4. Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru – 6 500 zł.
 5. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia – 200 zł.
 6. Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu – 150 zł.
 7. Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW – 5 200 zł.
 8. Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia – 5 000 zł.
 9. Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW – 400 zł.
 10. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW – 400 zł.

Zakres dodatkowy:

1. Zwrot kosztów leczenia – 5 200 zł.
2. Dzienne świadczenie szpitalne – 50 zł/dzień, limit 2 250 zł
3. Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego – 5 000 zł.
4. Zwrot kosztów rehabilitacji – 6 500 zł.
5. Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych – 5 200 zł. lub uszkodzenia sprzętu medycznego – 500 zł.
6. Zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego – 1 000 zł
7. Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby – 35 zł/dzień, limit 2 000 zł
8. Bezpieczne dziecko w sieci – 2 zgłoszenia

UWAGA:
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW dostępne są w administracji przedszkola.

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

W Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Lwówku Śl. w dniach 22.11.2013r. - 05.12.2013r. została przeprowadzona, przez zespół wizytatorów z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, problemowa ewaluacja zewnętrzna. Na podstawie zebranych danych sporządzono raport, który dostępny jest na www.npseo.pl w zakładce zobacz raport ze swojej placówki.
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

UWAGA RODZICE

Od marca 2012 roku
zmienia się numer konta bankowego,
na który należy dokonywać wpłat

27 1020 2124 0000 8002 0141 1099