RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W LWÓWKU ŚL.

Zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie.

 

OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Część dnia

Czynności dzieci i nauczyciela, formy aktywności

I
6.30-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach łączonych). Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę i.in.), czynności opiekuńcze. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa (dzieci młodsze), ćwiczenia poranne (dzieci starsze).

II
8.00-13.00

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczno-porządkowe
i samoobsługowe.

Śniadanie – 8.30.

Zajęcia kierowane – zintegrowana działalność edukacyjna, zajęcia i zabawy dydaktyczne różnego typu realizowane wg założeń podstawy programowej i przyjętego programu wychowania przedszkolnego, obejmujące poszczególne obszary rozwoju dziecka: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy.
Gry i zabawy ruchowe.
Spacery, wycieczki – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych
w najbliższym otoczeniu przedszkola.
Zabawy dowolne organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze; tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania oraz podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu
i w budynku przedszkola wiążące się z doskonaleniem motoryki
i zaspokojeniem potrzeby ruchu, kształtujące postawę dziecka.
Zabawy przygotowujące do nauki pisania oraz do posługiwania się językiem obcym.
Organizowanie pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny.

Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczno-porządkowe
i samoobsługowe.

Obiad – 12.30.

III
13.00-16.30

W zależności od wieku dzieci proponowana jest drzemka na leżakach (dzieci
młodsze) lub różne formy relaksu aktywnego, z wykorzystaniem wybranych
technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez
nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, relaksacyjnej, zabawy teatralne,
tematyczne, inne wg zainteresowań. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, organizacja zajęć religii.

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczno-porządkowe i
samoobsługowe.

Podwieczorek – 14.00.

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Ćwiczenia utrwalające
wiadomości z zajęć edukacyjnych, wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy
dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy
ruchowe, kołowe, plastyczne, obserwacje przyrodnicze. Zajęcia w małych
Zespołach. Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne
i inne także w kącikach tematycznych (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych). Rozmowy indywidualne. Czynności
higieniczno‐porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.